Duyệt bởi
Thẻ: phạm vi hoạt động

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (chương 2)

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (chương 2)

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục 1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Điều 27. Phương thức cho vay Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay như sau: 1. Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết thỏa thuận cho vay. 2. Cho vay hợp vốn: Là việc có…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Xin ngừng 10 giâyNhập Email bạn đang sử dụng để không bỏ ưu đãi của chúng tôi!
Scroll UpNgân Hàng Tư Nhân 2020

đã vay thành công