Duyệt bởi
Thẻ: tổ chức tín dụng

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (chương 2)

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (chương 2)

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục 1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Điều 27. Phương thức cho vay Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay như sau: 1. Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết thỏa thuận cho vay. 2. Cho vay hợp vốn: Là việc có…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (chương 1)

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (chương 1)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Xin ngừng 10 giâyNhập Email bạn đang sử dụng để không bỏ ưu đãi của chúng tôi!
Scroll UpNgân Hàng Tư Nhân 2020

đã vay thành công